Semalt hünärmeni: HubSpot e-poçtalary

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell, HubSpot-dan e-poçta bilen iberilen baglanyşyklaryň hemmesiniň şahsyýet yzarlaýyş parametrleriniň bardygyny aýdýar. Bu şahsyýeti yzarlamak parametrleri, makalalary kimiň basýandygy we okaýandygy barada düşünje almaga kömek edýär. Bu parametrleriň hemmesi üýtgeşik we hsenc we hsmi görnüşinde gelýär. HubSpot, Google Analytics-de sazlamak üçin olary ulanýar. Bularyň hemmesi size gowy we ygtybarly analitik hasabatlaryny alyp biler we ýazgylaryňyza üýtgeşik garaýyş alandygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy anyklaşdyrarsyňyz.

Google Analytics-de traffigi süzmek

Google Analytics-de adamlar köplenç traffigi süzüp bilmeýärler. Bu ýerde size Google Analytics-iň içerki we daşarky baglanyşyklaryňyz hakda hemme zady bilmek üçin ýörite yzarlaýyş kodlaryny ulanýandygyny habar bereýin. Bu baglanyşyklar arkaly web sahypaňyza kimiň girýändigi we ulanyjylaryň web sahypalaryňyz bilen nähili gatnaşygy barada düşünje alyp bilersiňiz. Içerki trafik nagyşlary daşarky traffik görnüşlerinden tapawutly bolany üçin, her gezek Google Analytics hasaplaryňyza gireniňizde täzelenen analitik hasabatyny barlamaly bolarsyňyz. Mysal üçin, güýmenje ýa-da elektron söwda web sahypasy bar bolsa, içerki traffikde sahypaňyzyň ygtybarlylygyny barlamak üçin size iberilýän stres synag baglanyşyklary bolup biler. Sahypaňyzyň alýan hitleriniň sanynyň hemişelikdigine göz ýetirmeli. Häzirki wagtda sahypaňyzyň ep-esli gezek görülýändigini we çeşmeleriniň belli däldigini görseňiz, çynlakaý çäreleri görmeli we hitleriň gözleg motorlary ýa-da sosial media ýaly hakyky ýerlerden gelýändigine göz ýetirmeli.

IP süzgüçleri döretmek

Adamlaryň köpüsi intellektual eýeçilik süzgüçini döretmegiň gaty möhümdigini bilenoklar. Baglanyşyksyz traffigiň öňüni almak üçin elmydama içerki traffik süzgüçlerini döretmeli we tanyş däl IP adresleriňizi öçürmeli ýa-da bloklamaly. Munuň üçin Google-da şübheli IP-leriň sanawyny barlamaly we olary tor dolandyryjy bölüminde bloklamaly.

Süzgüçiň işleýändigine göz ýetiriň

Aboveokardaky ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, indiki ädim süzgüçleriňiziň dogry işlemegini üpjün etmekdir. Munuň üçin dürli görnüşli süzgüçleriň hakykylygyny we ygtybarlylygyny barlamaly we iň halanýanlaryňyzy saklamaly. Şeýle hem, web sahypaňyza näçe traffigiň gelýändigini bilmek üçin Google bellik kömekçisi opsiýasyny ýa-da degişli brauzer giňeltmesini ulanyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi diňe süzgüçleriňiz dogry işleýän we olaryň hakykylygy barlanan mahaly mümkindir. Bellik kömekçisi ýazgylary opsiýasy, Google Analytics maglumatlaryňyzy derňemäge kömek edip biler; käbir hitler näbelli IP adreslerinden gelen bolsa, web sahypaňyzyň hil görnüşlerini we üýtgeşik hitleri almagyny üpjün edip, derrew blokirläp biler.

Süzgüçleriň çäklendirmeleri

Süzgüçleri dogry döretmedik bolsaňyz ýa-da Google syýasatlaryna laýyklykda üýtgetmedik bolsaňyz, süzgüçler zyýanly bolup biler. Süzgüçler doly işjeňleşmek üçin bir-iki gün gerek. Şonuň üçin bu döwürde gözleg motory optimizasiýasyny etmeli däl we sahypalary özleşdirmeli däl. Süzgüçler işjeňleşdirilenden soň, Google Analytics-de URL-leri görersiňiz we hakyky görnüşleri almagy ähtimal.

send email